Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek

Data rozpoczęcia realizacji projektu:

19.12.2016

Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2018
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.
Całkowita wartość projektu: 8 025 450,10 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 456 167,42 zł
Krótki opis projektu: Cel realizacji projektu zostanie osiągnięty poprzez otwarcie łódzkich bibliotek na potrzeby mieszkańców związane z planowanym rozszerzeniem ich oferty kulturalnej, a także ułatwienie i usprawnienie dostępu do oferty kulturalnej możliwe dzięki przewidzianym zakupom sprzętu i wdrożeniu technologii informacyjno- komunikacyjnych. Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę dwóch filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi: nr 14 i nr 25 zlokalizowanych odpowiednio przy ul. Powstańców wielkopolskich 3 i Tadeusza Boya-Żeleńskiego 15. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zakup wyposażanie na potrzeby fili miejskich bibliotek publicznych w Łodzi oraz wdrożenie jednolitego oprogramowania bibliotecznego i Łódzkiej Karty Bibliotecznej.